Borneolaan 29 - 6712 BG - Ede

Nobel Shop Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Massagepraktijk Nobel Stone zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Nobel Stone worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Nobel Stone worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Nobel Stone ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Nobel Stone zijn vrijblijvend en Nobel Stone behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Nobel Stone. Nobel Stone is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Nobel Stone dit zo spoedig mogelijk aan u mee.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Nobel Stone herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
 4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Nobel Stone garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeen gekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Betalingen kunnen uitsluiten geschieden via op de website aangeboden mogelijkheden (iDeal- en Paypal betalingen). Voor eventuele andere betaalmogelijkheden kunt u contact opnemen met Massagepraktijk Nobel Stone.
 3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Nobel Stone.
 4. Voor de verzendkosten in Nederland wordt standaard de actueel geldende tarieven van PostNL berekend, met een verhoging van € 0,40 voor verpakking- en behandelingskosten. Zendingen boven de 150 kg. Worden per pallet verzonden. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag en worden voor verzending gecommuniceerd.
 5. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten. Deze kunnen door koper opgevraagd worden.
 6. Orders met een bedrag boven € 75,00 inclusief BTW worden in Nederland geleverd zonder verzendkosten.
 7. Orders met een bedrag boven € 250,00 inclusief BTW worden in België en Duitsland geleverd zonder verzendkosten.
 8. Er geldt geen minimum orderbedrag.

 

Artikel 4. Levering

 1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van bestelling (uitgesloten in perioden van vakanties / inkoop reizen / ziekte, dan kan deze periode langer uitvallen).
 2. De door Nobel Stone opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.
 3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.
 4. Mocht Nobel Stone om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal hij te allen tijde het evt. vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.
 5. Nobel Stone is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Nobel Stone gedragen tenzij het verzenden in delen geschied op verzoek is van de klant.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Nobel Stone is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder medebegrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Nobel Stone geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Nobel Stone daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen na de aflevering op de hoogte te stellen.
 2. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen 5 werkdagen na levering retour zenden aan het postadres van Nobel Stone:

  Massagepraktijk Nobel Stone
  t.a.v. Retouren
  Borneolaan 29
  6712 BG EDE


  Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door U voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen gecrediteerd en zo nodig retour gestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door Nobel Stone niet worden vergoed.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Nobel Stone, dan wel tussen Nobel Stone en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Nobel Stone, is Nobel Stone niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Nobel Stone.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

 1. Nobel Stone houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Nobel Stone respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Nobel Stone.

 

Artikel 10. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Nobel Stone ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Nobel Stone gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Nobel Stone kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

 1. Indien u aan Nobel Stone opgave doet van een adres, is Nobel Stone gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Nobel Stone schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Nobel Stone gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Nobel Stone deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Nobel Stone in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Nobel Stone vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Nobel Stone is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Over Nobel Stone

mijn naam is Patricia Veldhuisen en ik ben een gediplomeerde masseuse. Mijn praktijk aan huis heeft de naam “Nobel Stone”. Ik heb voor deze naam gekozen omdat ik graag masseer met stenen. Patricia is een Latijnse naam met de betekenis “Nobele”, zo is de naam “Nobel Stone” ontstaan. Edelstenen en mineralen produceren zeer zuivere trillingen en geven mineralen af aan de huid.

Contact

Voor het maken van een afspraak, vragen of opmerkingen kunt u bellen naar : 0653215909
Of stuur een email naar : info@nobelstone.nl

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow